top of page

Het kan anders in Maastricht. 2022-2026.

Politieke partij Maastricht Vooruit zorgt voor een andere democratie. Maastricht Vooruit gaat mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen en gaat het in de Maastrichtse gemeentepolitiek helemaal anders doen.

Inleiding. 

Maastricht Vooruit vindt, dat de zittende en heersende politieke partij vaak roeptoeters zijn. Veel geluid als er verkiezingen zijn en ze angst hebben om hun warme zetel te gaan verliezen.  Al jaren wordt er in de landelijke en lokale politiek geroepen en belooft, dat er een grote verandering moet en gaat plaatsvinden in de bestuurscultuur. Dat vindt iedereen. Maar de zittende en dus bepalende politieke partijen hebben daar geen actie in ondernomen en gaan geen actie ondernemen.

Maastricht Vooruit in de gemeenteraad betekend. Een frisse nieuwe partij met nieuwe mensen. Een partij die geen landelijke politieke agenda verplichting heeft, die geen onderlinge lopende politieke partij afspraken heeft, die geen lopende vrienden diensten afspraken heeft en die niet de afgelopen 4 jaar heeft achterover geleund in de gemeenteraad van Maastricht.

Maastricht Vooruit gaat de knuppel zijn in deze heersende achteroverleunende politieke cultuur. Maastricht Vooruit is de nieuwe frisse bezem, die wel actief 4 jaar gaat zorgen om de bestaande overheidscultuur schoon te vegen. Alle overbodige, stroperige procedures moeten worden opgeruimd, opgeschoond, niet nog meer regels en formulieren. Er moeten juist minder en duidelijke regels en eenvoudige korte procedures zijn. De overheid moet  toegankelijk, open en eerlijk zijn voor alle burgers.

Vragen van Maastricht Vooruit.

Waarom hebben de zittende partijen allemaal in de tijd, dat zij de macht hadden en als gekozen volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad geen actie ondernomen?

De belangen van de inwoners, de burgers en de ondernemers van Maastricht niet voorop gezet.

 

Waarom is de overmatige overheidscultuur en overheidsstructuur niet aangepakt, zelfs niet een klein beetje?           Er is zelfs voor gekozen om de regels, procedures, belastingen en heffingen uit te breiden.

Het nog moeilijker te maken voor burgers en ondernemers. 

Waarom zijn alle buurtbewoners  wel inwoners van Maastricht, als het op belasting betalen aankomt en niet als ze de gemeentedienst nodig hebben? 

Maastricht Vooruit gaat zorgen voor een dienstbaar gemeentebestuur en een dienstbaar gemeentelijke overheidsdienst.

Maastricht is van alle burgers en ondernemers van Maastricht.

Ondernemers. 

Waarom noemen wij ondernemers er apart bij?

Omdat niet alle ondernemers in Maastricht, ook inwoner/burger zijn van Maastricht.

Wel een groot belang hebben in een dienstbaar bestuur van Maastricht.

Deze ondernemers hun bedrijven groot en klein zijn heel belangrijk voor Maastricht.   

 

Maastricht Vooruit

Dienstbaar Gemeentebestuur en Gemeentelijke Dienst.

Het kan anders in Maastricht.   2022-2026.

7 Hoofdpunten:

1. Bestaanszekerheidsrecht. 

Alle inwoners en ondernemers in Maastricht hebben recht op bestaanszekerheid. Gemeentebestuur en gemeentelijke diensten moeten toegankelijk, hulpvaardig en dienstbaar zijn. Een directe actieve hulpvaardige overheid. Geen lange procedures, geen loketten circus, geen 10 deskundige gesprekken.

Armoede agenda. 

Sociale en financiële minima moet en mag in Maastricht en heel Nederland niet bestaan. Sociale zekerheid, sociaal leef genot en zelfredzaamheid moet bevorderd worden.  Om armoede in Maastricht en Nederland te verminderen moet het sociale welzijn van burgers op nummer 1 staan. Het kan anders in Maastricht. Maastricht Vooruit staat er voor alle burgers. 

Financiële problemen. 

Als mensen in financiële problemen komen, dan over de drempel der schaamte stappen en zich bij de gemeente melden. Dan moet er snel en actief worden gehandeld. Maastricht Vooruit vindt het noodzakelijk, dat de invorderingen, boetes en extra kosten direct gestopt moeten worden.  Zodat  financiële en sociale problemen niet toenemen. Nu in deze tijd van 2 jaar corona crisis is het risico groot, dat veel burgers en ondernemers door het ijs zakken. Snelle eenvoudige maatregelen zijn nodig. Maastricht Vooruit gaat dit op de raadsagenda zetten.

Daklozen probleem. 

Het dakloos worden moet gestopt worden. De mensen die dakloos zijn, moeten we aan woonruimte helpen. Degene die bewust kiezen om dakloos te leven. Die bieden we een goede dag en nacht opvang, een thuis. Bijvoorbeeld Leger des heils. Voor opvang van asielzoekers, vluchtelingen en zelfs illegale bezoekers in Nederland hebben we locaties en financiële middelen beschikbaar. Heel nobel, mooi, fijn en sociaal voor deze mensen. Maar voor de Nederlandse daklozen houdt de overheid de hand op de knip. Er bestaan dan 10 tallen regels en redenen, om dat effectief niet te kunnen doen. Dat is toch een heel grote tegenstelling in sociaal denken en doen. 

Afvalstoffen heffing verlagen.

De milieu en afvalstoffen heffingen stijgen jaarlijks en zijn voor vele Maastrichtse inwoners al onbetaalbaar. Ze kunnen geen dure afvalzakken kopen en kunnen de hoge tarieven van de grote milieu stations niet betalen. Dit financieel tekort werkt afval dumping en afval vermenging bij milieu perrons in de hand. De afvalstoffen tarieven moeten omlaag.

Bsgw naar draagkracht. 

De bsgw heffing berekening moet herzien worden, voor het overgrote deel van de inwoners van Maastricht is deze belasting onbetaalbaar en zorgt vaak voor tijdelijke armoede en schulden. Maastrichtse inwoners, die maandelijks net rondkomen, maar boven het vrijstellingsnormbedrag van de heffing komen. Die worden snoeihard geraakt. Ze zullen moeten betalen en als het niet lukt. Dan komt er nog een boete bovenop. Omdat je het geld  eenvoudig al niet kunt missen. Dit is normaal geworden in onze wereld. Maastricht Vooruit wil de bsgw naar draagkracht berekend hebben, zodat er een betere eerlijke verdeling komt vanaf de  bsgw vrijstellingsnorm. De boete heffing moet stoppen in verband met armoede en schulden bestrijding.

Bewonersparkeervergunning tarieven omlaag.

Met name de bewoners parkeervergunning tarieven zijn onevenredig hoog. Veel buurten waar een bewonersparkeervergunning verplicht is zijn sociale woning buurten. Deze Maastrichtenaren hebben veelal een laag inkomen en geen ruimte om zich van  een eigen gratis parkeerplaats te voorzien.

Een totaal vreemd beleid.

Ontstaan om die bewoners een parkeerplek in de buurt van hun woning te geven en om vreemde langparkeerders te ontmoedigen. B&W heeft er een verdien model in gaan zien. De tarieven worden elk jaar verhoogd ook voor bewoners. Het ontvangen van bezoek is zelfs lucratief geworden voor de gemeentekas. Het mes snijdt dan van 2 kanten, de bewoners en hun bezoekers betalen de hoofdprijs.

Voor Maastricht Vooruit moet dit anders opgelost worden.                                                                                                                                                                                                                            

2. Buurtbelang en diversiteit. 

Buurt referendum.

Elke wijk van Maastricht is uniek en verdient het om haar eigen karakter en leef genot te behouden. De buurtbewoners moeten zelf kunnen bepalen hoe hun buurt moet worden ingericht. Nu gebeurd dat allemaal van bovenaf en vaak worden burgers pas nadat besluiten genomen zijn geïnformeerd. Voor vele buurten gebeurd er helemaal niets, alsof die buurten niet bij Maastricht behoren. Pro actief gemeentebeleid moet er komen, door actief buurtbewoners te vragen en samen met buurtbewoners een plan te maken. Ook als de plannen vanuit de buurt zelf komen. Een buurt-referendum, zodat er een buurt breed draagvlak en belang is.

Elke buurt zou een buurt huiskamer, buurt café, buurt werkplaats, buurt super moeten hebben, als daar behoefte voor is. De gemeente moet daar bij helpen. Een buurt super, want niet alle buurtbewoners zijn mobiel genoeg om naar die grote onpersoonlijke winkelcentra te gaan. Verder is een buurtsuper heel belangrijk voor de sociale contacten tussen de buurtbewoners en de bestrijding van vereenzaming.

Hangjongeren.

Waarom wordt er alleen maar geklaagd over de jeugd, de hangjongeren? Omdat alle bestaande jeugd cafés en sociëteiten uit de buurten zijn weggehaald, zal de jeugd op straat moeten rondhangen. De initiatieven, die dan ergens gemaakt worden door de gemeente, die worden vormgegeven van bovenaf. De doelgroep wordt niet gevraagd om hun eigen ideeën in te brengen, uit te voeren. Bouw samen met de jeugd hun jeugd café, sociëteit op. Wel studenten café, maar geen jeugdcafé.

Buurthuis. 

Maastricht Vooruit kijkt naar de nog bestaande buurthuizen, allemaal opgezet met een zelfde concept en ingevuld van bovenaf, niet naar de behoefte en wensen van de buurtbewoners. Zelfs om een buurthuis toegankelijk te maken met nieuwe deuren, moest er een geldinzamelactie worden gehouden door de buurtbewoners. De gemeente geeft dan niet thuis. Te triest voor woorden, schandalig.

Gemeente service in de buurt. 

De dienstbare gemeente zou een service loket in elke buurt moeten hebben. Een service loket voor de burgers. Een pinautomaat en een postbalie heeft ook elke buurt nodig. Nu zijn er steeds meer buurten, die totaal afgesloten zijn van deze noodzakelijke diensten.

Die buurtbewoners moeten wel meebetalen aan de gemeentelijke belastingen.

Dus hebben ze recht op service verlening.

Bestaanszekerheid
Buurtbelang en diversiteit

3.Wonen.

Het woonbeleid in Maastricht is Maastricht Vooruit al jaren een doorn in het oog. Er wordt al weer 4 jaar over gepraat, beloftes gedaan en er is geen actie ondernomen.  Die vergader tijgers zijn geen doeners, heel veel belastinggeld wordt dan weer uitgegeven aan onderzoek en de zogenaamde rapportages. Die verdwijnen ergens in een lade of archief.

Sociale woningen.

De bouw van Sociale Woningen loopt totaal achter, de sloop en verkoop van Sociale Woningen gaat gewoon door. Hoeveel jaren liggen er door Maastricht heen al woningbouwterreinen braak. Bouwterreinen, waar eerder nog sociale woningen stonden en mensen woonden. Denk bijvoorbeeld aan Malberg en Caberg.

Nu staat de sloop van Malpertuisplein en winkelcentrum Pottenberg er aan te komen.

Waarom is er niet eerst in Malberg en Caberg gestart met bouwen? 

Op de plaatsen waar jaren geleden grootschalig woningen zijn gesloopt.

Woonwagenbeleid.

Het meest opvallende woonbeleid is wel het beleid, inzake het wonen in een woonwagen, de jongeren, die geboren en opgegroeid zijn in een “huis op wielen” moeten verplicht gaan wonen in huizen. Dat zijn ze verplicht, omdat het gemeentebestuur hun dat van bovenaf oplegt. Voor velen geeft het wonen in een huis hun een onprettig gevoel en een ongelukkig leven. Terwijl de gemeente zelfs een verplichting heeft om woonwagen kavels toe te wijzen, dat landelijke woonwagenbeleid wordt ook in Maastricht niet uitgevoerd.

Woning toewijzing, verdeling.

Starters, onze kinderen, kleinkinderen die uit willen vliegen, hun eigen leven, een gezin en toekomst willen opbouwen. Kunnen geen eigen woning krijgen, staan jarenlang op wachtlijsten of betalen een veel te hoge huur in de vrije huursector. Bij de toewijzing van woningen moeten voor iedereen dezelfde toewijzingsregels gelden, gelijke kansen. Starters hebben evenveel recht op een woning als statushouders.

Woningbouw.

Het woning tekort zal sneller afnemen. Door korte procedures en snellere bouw van woningen en bij afbraak van sociale woningen, alleen daar herbouw van sociale woningen toe te staan.

Woning doorstroming.

Bij de doorstroming van sociale woningen wordt er steeds gesproken over doorstroming naar duurdere woningen. Van een sociale woning naar een midden woning. De grote vergeten of bewust verzwegen groep zijn de senioren en 1 of 2 persoons huishoudens, die in een gezinswoning blijven wonen. Wel verplicht, want verhuizen ze naar een kleinere, meestal handige gelijkvloerse woning, dan moeten ze een hele hoge huur gaan betalen. Of ze krijgen een appartement aangeboden in een complex met alleen een trappenhuis. Deze obstakels zijn helemaal niet nieuw en niet onbekend bij gemeentebestuur en gemeenteraad. Er is alleen geen aandacht voor en aan actie wordt al helemaal niet gedacht. Dat wordt moeilijk gevonden, want dan ga je tegen de stroming in. Maastricht Vooruit gaat die strijd gerust aan met de verhuurders.

Huurbescherming.

De huur voor de senioren, 1 en 2 persoons huishoudens, die een sociale gezinswoning verruilen voor een passend appartement, zou gelijk moeten blijven. Een huurbescherming. De senioren, die heel hun leven al de nodige steentjes hebben bijgedragen aan de samenleving en gemeenschap van Maastricht. Deze ouders, grootouders hebben recht op een mooi comfortabel leven.

De jeugdige starters, de toekomst van Maastricht, heeft het recht op een eigen woning. De appartementen complexen moeten voorzien zijn van een lift, zodat de woning bereikbaar blijft, ook als ze lichamelijke ouderdomsbeperkingen krijgen.

Statushouders voorrang.

De statushouders hebben natuurlijk gelijke rechten en kansen op een woning. Krijgen geen uitzonderingspositie meer, artikel 1 van de grondwet is er voor iedereen. We vangen mensen die voor oorlogsgeweld vluchten op in Maastricht. We bieden hun hier onderdak, gezondheidszorg en de veiligheid voor oorlogsgeweld.  Mogen en willen zij dan in Nederland blijven wonen, een nieuw leven opbouwen, dan gelden ook bij woning toewijzing, dezelfde regels die er voor de in Nederland geboren inwoners gelden. Die regels worden ook toegepast op onze starters, die in Nederland een eigen leven willen opbouwen. Eigenlijk toch heel normaal, zou je denken.                                                                                        

Wonen

4. WMO.

Maastricht Vooruit heeft eenvoudige ideeën over de uitvoering van WMO, zowel voor jeugdzorg, ouderen zorg, dagopvang , zorg totaal, als voor de aanpak van zorgkantoren, de besteding van gelden, de procedures, de toewijzing van wmo middelen. Nu wordt er veel geld over de balk gesmeten. Geld dat niet besteed wordt aan zorgverlening van jeugd, ouderen, gehandicapten en kwetsbare in Maastricht.

Procedure.

In de strijd om de wmo vergoedingen is de zorgbehoevende, de zorggerechtigde helemaal achteraan in de lijst geplaatst. De idioot lange procedures, de vele loketten, overbodige formulieren en overbodige verslagleggingen moeten direct aangepakt worden. Niet alleen vergaderen,  een onderzoekbureau en een  weer een onderzoeksrapport.

Gewoon normaal gezond verstand gebruiken, “hoe zou jij behandeld willen worden, als jij hulp nodig hebt of een van jouw dierbaren hulp nodig heeft?”  Dan is de oplossing snel gevonden. Als de burgemeester, een wethouder, of een raadslid zorg nodig heeft, dan  gaan ze aan alle achterdeuren aankloppen of aan de hen bekende touwtjes trekken. Het liefst geen lange moeilijke procedures en al zeker niet achteraan op de wachtlijst. Een afwijzing is helemaal onmogelijk. Het kan anders in Maastricht.

Overstapservice thuiszorg.

Als nu een zorggerechtigde niet tevreden is over een zorgverlener, dan kan hij overstappen naar een ander zorgverlener. Er komt wel een groot probleem bij voor de zorggerechtigde. De oude thuiszorg stopt vandaag en de nieuwe thuiszorg start ongeveer 4 tot 6 weken later pas. Tijdelijk een pgb vergoeding krijgen voor die tussentijd is heel moeilijk en vaak onmogelijk. Voor Maastricht Vooruit zal er een naadloze overstap moeten komen. De oude zorgverlener stopt de thuiszorg pas als de nieuwe zorgverlener met de thuiszorg start. Bij telefoon, internet, tv aansluiting en energie vinden wij dat vanzelfsprekend. Maar bij de onmisbare thuiszorg is dit volgens Maastricht Vooruit heel noodzakelijk. De hulpgerechtigden moeten op nummer 1 staan en niet de zorgverleners.

Kostenbesparing wmo. 

Kostenbesparing begint altijd door de zorggerechtigde zorg af te pakken die noodzakelijk is.  De meest eenvoudige en effectieve kostenbesparingen worden niet gedaan. Het beperken van de reistijd en reisvergoeding van medewerkers. De meeste zorgmedewerkers willen niet onnodige   grote afstanden maken. Zij willen hun passievolle werk bij zorgcliënten doen, mensen een aangenaam verblijf thuis bezorgen. Niet in de file staan en met maandelijks in discussie over hun reisvergoeding. Die berekend wordt aan de hand van routeplanners. De werkelijke verkeerssituatie  kennen de modellen niet.

De vergoeding voor fictieve functies, die bij vele zorgaanbieders niet meer bestaan. Veelal wordt het opstarten van de zorgtaak, door de zorgmedewerker zelf gedaan. Vrij logisch ook, deze zal de zorg uitvoeren, die overbodige kostenpost kan makkelijk vervallen.

De overbodige tijd aan administratie ter plaatse, een doorn in het oog van elke zorgmedewerker. Het vereenvoudigen is al jaren een mooi vergader onderwerp, zonder actie. De zogenaamde administratieve lasten verlichting is kan heel eenvoudig. Niet een “deskundige” inhuren, die vanaf  kantoor zonder praktijkkennis de registratie bepaald . Vraag de mensen op de werkvloer om overbodige, zinloze administratieve handelingen door te strepen. Deze deskundige bij uitstek, worden meestal overgeslagen. Dat bespaart tijd, ergernis en kosten.

Maastricht Vooruit staat voor eenvoudig en actief optreden.

Verspilling.

Door verspilling gaat veel wmo geld verloren. Vasthoudend aan de procedure en uitvoering gaat er  veel tijd en materiaal verloren. De kosten lopen daardoor enorm op. Denk aan veelvuldige reparaties aan hulpmiddelen, in plaats van eenmalige vervanging. Het tegenovergestelde is zeker ook de werkelijkheid, vervanging in plaats van een kleine reparatie. Van achter een bureau, zonder kunde en kennis van de hulpmiddelen is dat bepaald. De uitvoerende deskundige vakmensen  staan buitenspel. Hun vakkundig oordeel wordt niet gevraagd. Zelfs als deze ongevraagd advies geven, dan beland dat in de bekende prullenbak. De jarenlange bekende bureaucratie heerst ook in Maastricht. Bij de ouderen dagopvang worden de mensen buiten hun buurt gebracht. Door die dagopvang in de buurt te organiseren worden reiskosten en vervreemding in een keer opgelost.  

WMO

5. Milieu, afvalstoffen. 

Heffingen en belastingen moeten naar draagkracht berekenen. Armoede bestrijding, afvalstoffen verwijdering en zwerfvuil bestrijding gaan hand in hand. De verbazing krijgt Maastricht Vooruit dan bij de term “ Maastricht afval loos 2030”. Groot afgedrukt op de afvalkalender 2022 en in het coalitie akkoord van 2018-2022. Zeker een zeer nobel streven, maar realistisch nooit haalbaar. Zoals  iedereen met gezond verstand weet. Maastricht Vooruit is geen voorstander van afvaldumping.

Heffing verlagen.

De milieu en afvalstoffen heffingen stijgen en zijn voor vele Maastrichtse inwoners onbetaalbaar. De oplossing is voor veel mensen snel gevonden. Geen dure afvalzakken kopen, maar dumpen in een afvalstoffenscheiding milieu perron. Niet naar het grote milieu station met onbetaalbare tarieven met grof afval, maar dumping bij milieu perron of ergens langs de weg.

Later opgeruimd door Gemeentedienst medewerkers gratis. Degene die het gedumpt heeft, kan de eindjes misschien weer aan elkaar knopen. Links of rechts om betaald heel Maastricht mee aan die opruiming van afval.  B&W en de gemeenteraad gaat verder met uitbreiding afval handhaving , reclame campagnes en hebben maandelijks al jaren een afval debat. Met als oplossing tarieven nog hoger.

Dumping spiraal.

Deze afval dumping spiraal moeten we stoppen. Door heffingen te verhogen, zullen nog meer mensen in Maastricht om maandelijkse financiële reden aan illegale afval vermenging en dumping gaan doen. Maastricht Vooruit gaat deze bestuurlijke cirkel actief doorbreken. Vaak liggen eenvoudige oplossingen voor het oprapen. Zoek de oorzaak van een probleem . Bedenk dan de oplossing.

De verhoging van tarieven, uitbreiding van handhaving en opruimdiensten is gebleken en bewezen niet de oplossing. De investering in camera systemen zal alleen ter plaatse van de camera helpen. Dat bewijzen de vaste verkeerscamera’s al jaren. Bij de camera die je kent netjes 50 rijden en buiten zicht van de camera 60 plus. Met het dumpen van afval zal het niet anders gaan.

Milieu, afvalstoffen

6. MKB, economie en werkgelegenheid.

Het midden en kleinbedrijf (mkb) is de motor van de economie, werkgelegenheid en leefbaarheid van Maastricht. Al deze kleine en middel grote bedrijven zorgen ervoor, dat Maastricht aantrekkelijk en levensvatbaar is.  Vaak worden alleen de grote ondernemingen gekoesterd, krijgen een voorkeursbehandeling en enkele bevriende mkb ondernemers mogen ook op support rekenen. Dat vindt de oude politiek heel normaal. Het overgrote deel van het mkb in Maastricht valt buiten de boot.

Ondernemend Maastricht.

Alle ondernemers, hoe klein dan ook zijn belangrijk voor Maastricht. Deze mensen investeren voor eigen risico in hun bedrijf in Maastricht. Met of zonder personeel in dienst.  Aan hoeveel mensen ze direct en indirect een baan geven mag totaal geen rol spelen voor Gemeente Maastricht. De behandeling en spelregels moeten voor iedereen gelijk zijn.

Parels van Maastricht.

Maastricht Vooruit vindt dat de kleine en middelgrote ondernemers in Maastricht, juist onze parel aan de Maas zo aantrekkelijk maken. Het Maastrichtse Magneet is de mooie mix van winkels, cafés , restaurants, lunch cafés, terrassen, marktkramen, hotels allemaal met hun eigen aparte uitstraling.

Regels en heffingen.

Maastricht Vooruit vindt, dat de Gemeente Maastricht terughoudender moet zijn met het hanteren van hokjes, regels en beperkingen. De regels voor veiligheid zal niemand op tegen zijn. Maar de beperking bij bijvoorbeeld  de horeca voor het aantal muziek vergunningen, de inrichting van een terras is niet van deze tijd en zet een rem op de creativiteit van ondernemers. De gemeente heffingen voor ondernemers zullen omlaag aangepast moeten worden, waar dat nodig is.

Medezeggenschap.

De ondernemers moeten eenvoudig een stem hebben in de plannen die er in Maastricht ontstaan. Medezeggenschap van ondernemers. Niet meer alleen overleg met ondernemersplatforms. In deze digitale tijd is het heel makkelijk om iedere ondernemer snel en goedkoop te bereiken, te informeren en mee te laten besluiten.  Door de vermindering van papieren post zal dit een besparing opleveren. Maastricht Vooruit is gaat burgers en ondernemers actief betrekken bij besluitvorming. Een echt soort van referendum moet er komen in Maastricht. Dit zal het aantal bezwaar procedures zeker verminderen, kosten sparen.                                                                                                                                              

MKB economie

7. Maastricht voor Burgers en Ondernemers.

Directe actieve hulp door ambtenaren bij hulp of advies vragen van burgers en ondernemers is nodig. Geen loketdoorschuifsysteem zoals dit nu gebruikelijk is en geen overbodige formulieren en procedures.  Een eenvoudige, duidelijke en snelle afhandeling met een totaal pakket. De burgers en ondernemers moeten niet zelf de weg gaan zoeken. Bijvoorbeeld bij een bijstandsuitkering vraag, wordt de burger 100% geholpen door de behandelende ambtenaar. Nu moet de burger vaak zelf uitzoeken op welke eenmalige regelingen hij/zij recht heeft. De overheid is in dienst van burgers.

Burgers en Ondernemers

 

Speciale aandachtspunten:                                                                                                                         Energie. 

De verandering in energie productie en gebruik moet worden doorgevoerd dat is iedereen wel heel duidelijk. Waarom wordt de schaarse bouwgrond in Maastricht nu misbruikt als zonneweide, terwijl er nog zoveel lege daken in Maastricht zijn? De isolatie van sociale woningen loopt achter en om van het gas af te gaan, kan de huurder niet zelf bepalen. Volgens Maastricht Vooruit ligt hier de opdracht bij B&W en de gemeenteraad om met woning verhuurders actie te ondernemen. De energiekosten gaan dan omlaag en het netto besteedbaar leefgeld gaat erop vooruit. Deze veranderingen en aanpassingen aan sociale woningen mogen niet doorberekend worden in de huur. Dus mogen geen huurverhoging veroorzaken, zoals vele verhuurders dit nu wel doen.

Sporten en bewegen in Maastricht.

De campagnes om meer te bewegen en te sporten zijn ook in Maastricht zeer actueel. B&W nemen dit heel serieus op en geven aan die campagnes belastinggeld uit. De tegenstelling zit er tevens in, sportzalen gesloten en verkocht, school zwemmen afgeschaft, sportvelden opgeruimd, geen financiële hulp voor verenigingen en wel gemeenschapsgeld investeren in reclame campagnes om sporten en bewegen te bevorderen.  Weer van achter een bureau besluiten nemen. Geen overleg met de vereniging, maar een koude brief met beëindiging, sluiting of sloop. Veelal zou er met eenvoudige middelen een oplossing zijn geweest.

Maastricht Vooruit stelt zich pro actief op, om samen met de burgers in beweging komen.

Kunst en cultuur.

Wat is cultuur? Kunst, creativiteit, toneel, theater, museum. Natuurlijk.

Lokale cultuur.

In Maastricht is cultuur ook carnaval, muziek verenigingen, lokale artiesten, braderieën. De verdeling van de beschikbare subsidies gaan grotendeels meestal naar dezelfde organisaties. Die pot zou eerlijker verdeeld kunnen worden.

Veiligheid, criminaliteit en handhaving.

In Maastricht moeten de inwoners zich vrij en veilig kunnen voelen en bewegen. Daarom is politie en handhaving noodzakelijk. Het voorkomen en bestrijden van criminaliteit vindt Maastricht Vooruit heel belangrijk, deze moet wel dienstbaar zijn aan de inwoners. Daar is zeker  eenvoudig winst te behalen, bij het optreden. Bij de aanpak van structurele problemen moet het geen incidentele “prik” acties, maar doorpak beleid zijn. Dat werkt ontmoedigend. De handhaving, vooral door boa’s werkt als een rode doek, doordat het beleid op boetes is afgesteld. Vermanen (registreren), bij herhaling boete. Werkt veel effectiever. Parkeerboete die blijft. Het fiets parkeerbeleid zal aangepast moeten worden. 

Fietsen parkeer overlast.

De overlast van wild geparkeerde fietsen is voornamelijk een binnenstad probleem. De stoepen zijn bedoeld voor voetgangers en de minder validen. Deze moeten nu vaak uitwijken naar de rijweg. Hier komt steeds het kip en het ei verhaal weer terug.  Volgens de ene een te kort aan fiets parkeerplekken en de ander de studenten die overal wild fietsen plaatsen. Ook een gebrek aan handhaving wordt dan genoemd. Hier ligt natuurlijk een kern informatie taak, voor de scholen, studenten verenigingen en een duidelijk gemeentebeleidsplan van aanpak.

Studenten stad. 

Maastricht is trots op de naam studenten stad, terecht onze opleidingen staan hoog op de bekende lijsten. Maastricht blijft daar ook hard aan werken. Maar ons succes heeft ook een negatieve zijde, huisvesting, zwerfvuil, fietsparkeer overlast.

Campus.

Nog altijd geen echte campus zelfs niet nadat we jarenlang veel  gemeenschapsgeld over de balk smijten. Dan gaat er ergens toch iets helemaal fout. Keer op keer, zonder er lessen uit te trekken. Het privé verhuur is voor studenten vaak  de enigste oplossing. Met als probleem , veel te hoge huren voor de gehuurde ruimte, vaak  in een slecht onderhouden pand en vaak een onveilige studenten woning.

Studenten verenigingen.

Bij het gemeentebestuur, de scholen en studenten verenigingen ligt hier wel een handschoen om op te pakken. Zo ook voor het probleem van zwerfvuil en fietsparkeer overlast, bij de introductie, schoolvoorlichting en bevolkingsregister inschrijving zou er actief duidelijke voorlichting moeten worden gegeven.

De scholen en studenten verenigingen zouden er zeker een hoofdrol in moeten vinden. Studeren en feesten zijn zeker van belang, maar een prettige leefbare samenleving is essentieel in onze wereld. Zeker voor de toekomstige wereld van de studenten na hun studie.

Parkeertarieven.

De parkeer tarieven in Maastricht zijn aan de hoge kant, die zullen zeker besproken en herzien moeten worden. Prestige projecten stoppen.

Wie een prestige project wil doen, zal dat zelf moeten betalen. Maastricht zal deze zeker administratief en adviserend ondersteunen. Bijvoorbeeld: de Tram Hasselt – Maastricht is een bodemloze financiële put, de erfenis van een prestige project. Op het moment, dat de Tram geen eindbestemming Station Maastricht kon hebben. Was het verstandig geweest om niet verder te gaan met dit prestige project. Doel was om een naadloze aansluiting met Station Maastricht te hebben.

Energie
Sporten
Kunst
Veiligheid
Studentenstad
Parkeertarief
Anker 1
Prestige

Het kan anders in Maastricht

bottom of page